Facultatieve prestaties en innovatie

Op 3 december organiseerden Vliegwiel en VitaValley een online meet-up over de facultatieve prestatie in de Medisch Specialistische Zorg (MSZ). Deze wordt per 1 januari 2021 ingevoerd.

Tijdens deze bijeenkomst verkenden we met deskundigen uit het zorgveld hoe ziekenhuizen, andere zorgaanbieders en verzekeraars optimaal gebruik kunnen maken van deze nieuwe bekostigingsmogelijkheid ten behoeve van innovatie. We reflecteerden hierbij ook op ervaringen met de prestatie thuiszorgtechnologie.

Over de facultatieve prestatie MSZ

Het idee achter de facultatieve prestatie is om innovatie (waaronder de inzet van digitale zorg) en maatwerk mogelijk te maken en ziekenhuizen en verzekeraars hiermee de kans krijgen om samen knelpunten (in de bekostiging) hiervan aan te pakken. Zij geven samen een prestatie vorm en dienen vervolgens een verzoek hiervoor in bij de NZa, die vervolgens een marginale toets uitvoert. De facultatieve prestatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om telebegeleiding te bekostigen. Meer informatie is te vinden in deze brief van de NZA aan VWS en in de berichtgeving van de NZa d.d. 17 september jl.

Ervaringen met de prestatie thuiszorgtechnologie

De facultatieve prestatie is niet nieuw in Nederland. De huisartsenzorg, wijkverpleging, farmacie, eerstelijnsdiagnostiek en paramedische zorg gingen de MSZ voor. Maar het benutten van een facultatieve prestatie gaat niet vanzelf. Hetzelfde blijkt het geval te zijn bij de ‘prestatie thuiszorgtechnologie’ in de wijkverpleging. Wat kunnen we hiervan leren en welke ondersteuning is wenselijk?

Succesfactoren
We kwamen tijdens de inspirerende meet-up tot de volgende succesfactoren:

1) Vergroten van congruentie bij zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zouden elkaars ‘prestaties’ sneller en eenvoudiger moeten (kunnen) overnemen. We kunnen hiertoe de vindbaarheid van goede voorbeelden vergroten – zowel op aanpak als inhoud. De NZa zal alle goedgekeurde prestaties delen via haar website. Andere zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn vrij om deze over te nemen.

2) Inzetten voor integrale, domein overstijgende (financiering van) samenwerking

Van belang is om de mens als uitgangspunt te nemen en niet de aandoening of de bestaande bekostigingssystematiek. Passende zorg komt samen met en gezamenlijk rondom de patiënt tot stand. Passende zorg is de juiste zorg op de juiste plek. Het is daarom van belang om te zoeken naar hoe we met bekostiging juist ook integrale, domein-overstijgende innovaties bevorderen.

3) Inzetten op samenwerking en krachtenbundeling
Om uiteindelijk schaalvoordelen te behalen, bijvoorbeeld op het gebied van telebegeleiding is het belangrijk om meer samen te werken en te uniformeren. Minder vrijblijvendheid, samen leren en goede voorbeelden overnemen. Bijvoorbeeld door het stellen van gezamenlijke eisen richting technologie leveranciers.

Deze succesfactoren sluiten goed aan bij het advies “Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú opgesteld door Zorginstituut Nederland en NZa en op 27 november jl. naar minister Van Ark voor Medische Zorg is gestuurd.

Vanuit Vliegwiel en Vitaal Thuis zullen we hier ook aan bijdragen, samen met het leernetwerk van alle betrokkenen. In 2021 zullen we gezamenlijk zorgen voor het aandragen van goede voorbeelden, ervaringen en handreikingen. Samen met VWS en de koplopers in het veld gaan we aan de slag om telebegeleiding vanzelfsprekend te maken. Met de NZa willen we verkennen hoe facultatieve prestaties kunnen bijdragen aan domeinoverstijgende financiering. Daarnaast geven we een masterclass waarbij we een aantal ingediende facultatieve prestaties bespreken.